Դատարանով բողոքարկվածՀաղթած գործերՆորություններ

ՍԴ-ի իմպրովիզը կրկին չաշխատեց: Տեսնենք սրանից հետո ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի

Ձեզ ենք ներկայացնում ևս մեկ հաղթանակ, որը նորից ու նորից վերաբերում է տրանսպորտային միջոցի սխալ կայանմանը: ՃՈ թիվ 1705692967 որոշմամբ /PIN #17TZAGNSTWYZ/ վարորդ Գ. Հովհաննիսյանը տուգանվել էր 5000 ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային միջոցը երկրորդ շարքում կայանելու համար: Սակայն դատարանն այն անվավեր է ճանաչել: Մանրամասնենք որոշումն անվավեր ճանաչելու հանգամանքները:

Նախ, անդրադառնանք «երկրորդ շարք» -ում կայանելն արգելվելու փաստին: ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թվականի թիվ 955-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոններ»ի  9-րդ բաժնի  80-րդ կետի համաձայն  տրանսպորտային միջոցը տեղակայել թույլատրվում է երթևեկելի մասի եզրին զուգահեռ մեկ շարքով` բացառությամբ այն տեղերի (երթևեկելի մասի տեղային լայնացում), որտեղ գծանշմամբ թույլատրված են տրանսպորտային միջոցների դասավորման այլ ձևեր: Այստեղ խոսք չի գնում «առաջին» կամ «երկրորդ» շարք հասկացությունների մասին, այլ խոսքը գնում է մեկ շարքով կայանելու մասին: Որևէ իրավանորմում չկա «երկրորդ շարք» հասկացություն, սակայն ՃՈ բազմաթիվ որոշումներում հանդիպում ենք այդ «հորինված» իրավախախտմանը: Եվ այդ «հորինված» իրավախախտման համար նշանակվում է տուգանք ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասով, որը սակայն նախատեսում է տուգանք կանգառի կանոնները խախտելու համար: Իսկ ՀՀ կառավարության 28.06.2007 թվականի թիվ 955-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոններ»-ի 9-րդ բաժնի 84-րդ կետով կանգառ չի կարելի կատարել միայն հետևյալ դեպքերում.

1) մայթերին, բացառությամբ 61-րդ կետում նշված դեպքերի, ինչպես նաև տրամվայի գծերի վրա և անմիջապես դրանց մոտ, եթե դա խոչընդոտում է տրամվայների երթևեկությունը.
2) երկաթուղային գծանցների վրա, թունելներում, ինչպես նաև էստակադների, կամուրջների, ուղեկամուրջների վրա և դրանց տակ.
3) այն վայրերում, որտեղ կանգնած տրանսպորտային միջոցի և հոծ գծի (բացառությամբ երթևեկելի մասի եզրը ցույց տվող) կամ բաժանարար գոտու կամ երթևեկելի մասի հակառակ կողմի եզրի կամ որևէ արգելքի միջև տարածությունը 3 մ պակաս է.
4) հետիոտնային անցումների վրա և երթևեկելի մասի հետ հետիոտնային անցումների շփման եզրերից (դեպի երթևեկելի մասեր) 5 մ պակաս վայրում.
5) երթևեկելի մասի վրա` ճանապարհի այն վտանգավոր շրջադարձերին և երկայնական պրոֆիլի ուռուցիկ բեկվածքներին մոտիկ, որտեղ ճանապարհի տեսանելիությունը թեկուզ մեկ ուղղությամբ պակաս է 100 մ-ից.
6) խաչմերուկներում, երթևեկելի մասերի հատման վրա և հատվող երթևեկելի մասի եզրից 5 մ պակաս վայրում` բացառությամբ երթևեկելի մասերի եռակողմ հատման հոծ գծով կամ բաժանարար գոտիով առանձնացված կողմի վրա (շարունակություն չունեցող կողմի դիմաց).
7) 1.17 գծանշմամբ նշված ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերից կամ, այդ գծանշման բացակայության դեպքում, ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կամ տաքսիների կայանման տեղերի ցուցիչներից 15 մ մոտ. այն վայրում, որտեղ տրանսպորտային միջոցը թույլ չի տա երթևեկության մասնակիցներին տեսնելու լուսացույցի ազդանշանները, ճանապարհային նշանները կամ որևէ այլ կերպ կսահմանափակի տեսանելիությունը մյուս տրանսպորտային միջոցների վարորդների ու հետիոտների համար։

Նշվածից հետևում է, որ օրենսդիրը նախատեսել է կանգառն արգելող ութ դեպք, որոնցից յուրաքանչյուրի խախտման դեպքում որպես պատժամիջոց կիրառվում է ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասով նախատեսված վարչական պատասխանատվությունը: Եվ ինչպես տեսնում ենք վերոնշյալ 8 դեպքերում էլ չի մատնանշվում «երկրորդ շարք»-ում կայանելն արգելվելը:

Ահա այս և նմանատիպ մնացած բոլոր որոշումները հակասում են օրենքին, և հետևաբար համարվում են անօրինական: Այս մասին փաստում է նաև ՀՀ Վարչական դատարանի վճիռը՝  ՎԴ/1963/05/17 :

Եվ քանի որ ՃՈ կազմած որոշումը հակասում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածին 1-ին մասի «ա» կետին՝ գրավոր վարչական ակտին ներկայացվող պահանջներին` և 57-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությանը, այն է՝ գրավոր կամ գրավոր հաստատված վարչական ակտը պետք է պարունակի հիմնավորում, որում պետք է նշվեն համապատասխան որոշում ընդունելու բոլոր էական փաստական և իրավական հիմքերը,  դատարանը անվավեր է ճանաչել ՃՈ որոշումը և բավարարել վարորդի պահանջը:

Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Back to top button
Close