ՆորություններՈւսուցողական

ՃՈ-ն կարո՞ղ է տուգանել ամրագոտի չկապելու, ղեկին ծխելու և հեռախոսով խոսելու համար` հիմնվելով Սեքյուրիթի դրիմի կազմած արձանագրության վրա։

Նախաբան.

Երբ խոսքը գնում է ճանապարհին անվտանգության ապահովման մասին, կիրառելի է գրեթե ցանկացած միջոց, այսինքն՝ բոլոր այն միջոցները, որոնք չեն հանդիսանում մարդու իրավունքների խախտում։

Իսկ ՃՈ-ն կարո՞ղ է տուգանել ամրագոտի չկապելու, ղեկին ծխելու և հեռախոսով խոսելու համար՝ հիմնվելով Սեքյուրիթի դրիմի տեսանյութների վրա


Ասում են ՃՈ -ն «դրամահավաքի» նոր աղբյուր է գտել։ Իբր արդեն սկսելու են նկարել և տուգանել ղեկին հեռախոսով խոսացողներին, ծխողներին և ամրագոտի չկապած վարորդներին։ Ակամայից հարց է առաջանում. ինչպե՞ս են դա կազմակերպելու, քանզի նշված խախտումները ֆիքսելու միակ ձևը մեքենայի սրահը նկարելն է։
 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քրեական իրավահարաբերություներում անձի իրավունքները և ազատությունները ավելի խիստ սահմանափակման են ենթակա, այս համատեքստում անտրամաբանական է խոսել այն մասին, որ վարչական իրավահարաբերություներում անձի իրավունքները, ազատություների պաշտպանության երաշխիքները ավելի թույլ են․․․ ուրեմն՝
 
համաձայն ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Հոդված 6. Քրեական դատավարության օրենսգրքում տեղ գտած հիմնական հասկացությունները
46) բնակարան` շենք կամ շինություն, որը մշտապես կամ ժամանակավորապես օգտագործվում է որոշակի անձի կամ անձանց բնակության համար, այդ թվում` սեփական կամ վարձակալած բնակարանը, այգետնակը, հյուրանոցային համարը, նավախցիկը, գնացքի ճամփորդախցիկը, համապատասխանաբար նրանց անմիջական հարող ծածկապատշգամբները, սանդղավանդակները, վերնասրահները, պատշգամբները, ընդհանուր օգտագործման տարածքը, ինչպես նաև դրանց այլ բաղկացուցիչ մասերը, որոնք օգտագործվում են հանգստի, գույքը պահելու, ինչպես նաև որոշակի անձի կամ անձանց այլ պահանջմունքները բավարարելու համար, բնակելի շինության նկուղը և ձեղնահարկը: «Բնակարան» հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է նաև մասնավոր ավտոմեքենան, գետային կամ ծովային նավը, ինչպես նաև ծառայողական անձնական աշխատասենյակը և ավտոմեքենան, արվեստանոցը․
Իսկ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի Ներքին դիտարկում բնակարանում հատուկ և այլ տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ կարող են իրականացնել տեսանկարահանման, ձայնագրման, լուսանկարահանման, էլեկտրոնային և այլ կրիչների միջոցով կամ առանց դրանց: 2. Սույն օրենքում բնակարան հասկացությունը օգտագործվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված իմաստով: Հաշվի առնելով ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ այն կարող են իրականացնել միայն դատարանի թույլտվությամբ:

Մասնավոր/անձնական կյանքի անձեռնմխելիության ամրագրում

Հարկ ենք համարում նշել, որ տվյալ արձանագրությունները կարող են հիմք հանդիսանալ նաև մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության խախտման։

ՀՀ Սահմանադրություն

Անձնական կյանքի իրավունքը սահմանված է ՀՀ Սահմանադրության 23-րդ հոդվածում, որի համաձայն`

«Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքը:

Առանց անձի համաձայնության նրա վերաբերյալ չի կարելի հավաքել, պահպանել, օգտագործել կամ տարածել այլ տեղեկություններ, քան նախատեսված է օրենքով: Արգելվում է անձին վերաբերող տեղեկությունների օգտագործումն ու տարածումը, եթե դա հակասում է տեղեկությունների հավաքման նպատակներին կամ չի նախատեսված օրենքով:

Յուրաքանչյուր ոք ունի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրեն վերաբերող տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունք:

Յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասին ոչ հավաստի տեղեկությունների շտկման և իր մասին ապօրինի ձեռք բերված տեղեկությունների վերացման իրավունք:

Յուրաքանչյուր ոք ունի նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունք, որը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով, դատարանի որոշմամբ»:

Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության, ինչպես և անձի անձեռնմխելիությունը. բնակարանի անձեռնմխելիությունը ամ­րագրված է Մարդու իրավունքների հա­մընդհանուր հռչակագրում (հ. 12), Քա­ղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրում (հ. 17), Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայում (հ. 8)։ Վերջի­նումս, մասնավորապես նշվում է, որ «Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն այդ իրավունքի (անձ­նական ու ընտանեկան կյանքի, բնակա­րանի և նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք) իրականացմանը. բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա նախատեսված է օրենքով և անհրա­ժեշտ է ժողովրդավարական հասարա­կությունում ի շահ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, ինչ­պես նաև անկարգությունների կամ հանցագործությունների կանխման, առող­ջության կամ բարոյականության պաշտ­պանության կամ այլ անձանց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպա­նության նպատակով»:
Ամփոփելով վերոնշյալը՝ մեքենայի սրահը կարող են նկարահանել միայն դատարանի թույտվությամբ։ Իսկ դատարանը իր հերթին պետք է ամեն վարորդի համար, ամեն նկարահանման դեպքի համար առանձին թույլտվություն տա։

Իսկ եթե ղեկին մեքենայի սեփականատերը չէ․․․

Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ վարչական պատասխանատվության ենթարկվողը կարող է չհանդիսանալ մեքենայի անմիջական օգտագործողը, այսինքն մեքենայի սեփականատերը ստանա «ուրիշի ծխած ծխախոտի տուգանքը»․․․․
Թեգեր
Ավելին

Հարակից նորություններ

Back to top button
Close